Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Boudh Awtar - Transcription Francaise

trans_of: 
Boudh Awtar

1. Nawmoun roup hari Boudh awtàr

Mougli roup dhariyo mouràr

2. Moukh tchantchà pag wànkà jànr

Pagé kosh pahéré diwànr

3. Chouri katàri bàndhé tarwàr tir

Kamàn bàndhi tcharàwé ho mir

4. Girt kod sharir wahé

Pàsé koy oubhonaw rahé

5. Dourgandh gandhàwé sharir

Éso roup dhariyo jagdish

6. Éwo roup dhariyo jadourày

Pàndwo né dhàré potà jày

7. Pàndaw jyàn hom jagan karé

Tyàn béthà Bràhmanr wèd otcharé

8. Tyàré làgiyo kaljoug né douàpour outariyo

Déw rakhisar thàm chori gayà

9. Kaljoug mànhé bahou pàp kérwày

Téthi déw rakhisar thàm chori jày

10. Tyàré Joujéstanr karé withàr

Pouché Bràhmanr né wèd ni sàr

11. Sounro Bràhmanr Joujéstanr kahé

Korawoko pàp té ham sir rahé

12. Khonri adhàrno houwo nikhéd

Ténoun ham sir janràwoun pàp

13. Sounro Bràhmanr houn pouchoun bhéw

Kéro pàp tanro howé nikhéd

14. Kahé Bràhmanr sounro ho rày

Màndo hom jagan énré thày

15. Séshtra Bràhmanr wàrjo ho rày

Man itchà bhojan dayo ati bhày

16. Sowan pàtra séshtra do nit

Éso jagan karo ék ék tchit

17. Éso Bràhmanré kahyo bhéw

To pàp tanroun howé nikhéd

18. Bràhmanr né watcharié pàndaw bhouliyà jày

Màndhiyà hom jagan tenré thày

19. Bràhman watchan boliyà sàr

Sounro Joujéstanr karo witchàr

20. Tchandàl ék àwé énré thày

Té jagan mànhé karé oupày

21. Jagan tanroun jé wirdawà karé

É so jotak ém otcharé

22. Pahéro prolé mélo énré thày

Bhalo bhouro na pàwé jày

23. Bhimsén boliyà ténri wàr

Ponré rakhwàlà méliyà bhàr

24. Jiyàn pàndaw béthà hom jaganaj karé

Tyàn béthà Bràhmanr wéd otcharé

25. Bràhmanr wéd bolé jéjékàr

Tiàré Shri Boudh àwiya douàr

26. Douàré Bhim béthà tatakhanr

Dékhi Bhim né atchambé ganroun

27. Wikat roup dhariyo jàdourày

Swàminé drashté sàmoun na jowày

28. Tyàré boliyà Shri Boudh sounro Bhimrày

Hamkoun àgé dayoné rajày

29. Houn choun khoudéyàti bhoukhiyo apàr

Éwo jànri àwiyo ràjà Joujéstanr né douàr

30. Màngoun ana né dékhoun didàr

Hom jagan noun sounro witchàr

31. Sounro tchandàl Bhimaj kahé

Agé jànéki rajà na toy

32. Jyàn Joujéstanr hom jagan karé

Tyàn béthà Bràhmanr wèd otcharé

33. Hom jagan mànhé wirdhwà hoy

Tàroun tyàn tchandàl moukh dékhé na hoy

34. É Bràhmanr wàntché amàrà wéd

Roup tamàro karé nikhéd

35. Tyàré Shri Boudh boliyà sounro Bhim rày

Tchandàl tanri wàt kahoun toy

36. Bhràhmanr mànhé thi Brahmaj gayà

Ténré roup Nabi Mahmad kà liyà

37. Thàlà wéd ni jànré wànr

Té tchandàl Bhim léjo jànr

38. Thàlà wéd Bràhmanr kahé

Hari awtàr ki khabar naw lahé

39. Athar wéd ni na jànré wànr

Té tchandàl Bhim léjo jànr

40. Ap sawàrthé moho na nàmaj dharé

Hari awtàr ki khandri karé

41. Jé awtàrko wàro wahé

Tàki Bràhmanr khabar naw lahé

42. Ap sawàrthé joutho kahé

Moksh mougat ki khabar na lahé

43. Jouthà jagan mandàwé joy

Lobh swàrthé na boujé koy

44. Sat winà Bhim soudh na hoy

Té tchandàl Bhim léjo joy

45. Trikara soudhiyà Bràhmanr kahé

Tchothà wéd ni soudh naw lahé

46. Tchothà wéd ni na jànré wànr

Té tchandàl Bhim léjo jànr

47. Douàpour joug mànhé tran wédaj gayà

Ath awtàr hari nà pourà thayà

48. Aj nawmoun roup àwiyo choun joy

Tànkoun Bràhmanr na karé koy

49. Tchandàl Bràhmanr màhà agnàn

Boudh awtàr ko khadé nàm

50. Sounro Bhim wàt moy tanri

Màngoun ana mohé khoudiyà ganri

51. Mouj doubrà né déjo dàn

To pouniya soufar hoyshé jànr

52. Tiàré Bhim tchità kariné joy

É ché pàtra awtàraj koy

53. Kànyik roup dishé ché ganroun

Watchan bolé jém waykount tanroun

54. Sounro joughésar Bhimaj kahé

Sànso ék màrà man màn rahé

55. Kshatri màjan màn hé konr tchandàl

Té sànso moujné kaho dayàr

56. Tiaré Shri Boudh boliyà wikhiyàt

Tchandàl ténri kahoun toy wàt

57. Kshatri màjan dayà naw dharé

Bàndhé hathiyàr jiw hathiyà karé

58. Wàcharà wonri wàré gày

Wast bhiràni liyé chorày

59. Ati àdar karé man mànhé dharé abhimàn

Manoush màrtà na karé kànr

60. Kshatri màjan bhoulà jànr

Té tchandàl Bhim léjo jànr

61. Màjan man mànhé karé abhimàn

Toltàn dil na ràkhé thàm

62. Léti wérà ghanréro liyé

Déti wérà thoréro diyé

63. Karé abhimàn wakhànré àp

Dàndi tolànoun motoun ché pàp

64. Dayà dharam ni karé kànr

Té tchandàl Bhim léjé jànr

65. Kahé Bhim jougésar dayàr

Mànras jàt màn konr tchandàl

66. Té sànso moy kaho dayàr

Konr karmé thi howé tchandàl

67. Kahé Shri Boudh sounro Bhim rày

Tchandàl tanri wàt kahoun toy

68. Dayà dharam na ànré man

Sowé natchintà karé kourà karam

69. Màt pitàsoun sàmoun hoy laré

Té tchandàl Bhim dojaké paré

70. Par jiw màri pétaj bharé

Ané par nàrisoun sangat karé

71. Pàrkoun dhouti àpaj khày

Té tchandàl Bhim dojaké jày

72. Pouroush ék stri bé karé

Éksoun prit adki dharé

73. Douji kar karé ànré dosh

Té tchandàl né moyé nahi moksh

74. Té tchandàl Bhim dojaké jày

Téné pouraw moksh nahi thày

75. Kanyà tanràn dhaniya léwé jéh

Mahà adham tchandàl téh

76. Wanr kàrajé jé par ghér jày

Jouthoun boliné mithoun khày

77. Pét swàrthé par jiw hanré

Khày màns né dosh naw ganré

78. Jouthi gawày tcharàwé àl

Mànras jàtmànhi té tchandàl

79. Sést Gour Bhrahmà ni àl

Téno jé koy khàshé màl

80. Jé didhà Gour dharam dékhàriya hari

Tàsoun bolé prapantch kari

81. Lidhà dharam ténà par haré pày

Té tchandàl Bhim dojaké jày

82. Akshar ék shikhàwé jéh

Gour kari mànié téh

83. Jouthà sam jé harinà khày

Té tchandàl Bhim dojaké jay

84. Bhim kahé sounro jougésar dayàr

Tchopgà jàt mànhé konr tchandàl

85. Té màhé sànso kahoné dayàr

Pankhi jàt mànhé konr tchandàl

86. Kahé Shri Boudh sounro Bhim rày

Tchandàl tanri kahoun wàt toy

87. Tchopà mànhé sowàn garadwà né shiyàr

Pankhi jàt mànhé kàg tchandàl

88. Mànras jàt màn par nindà karé jéh

Màhà adham tchandàlaj téh

89. Kahé Bhimsén sounro din dayàr

Shri jàt mànhé konr tchandàl

90. Stri hoy par pouroush soun ramé

Ghar ko pouroush ditho naw gamé

91. Ék chori doujà sàthé jày

Téthi tchandàl Bhim doujà na kéwày

92. Shri hoyné par ghar ramé

Ghar ko ditho kàm naw gamé

93. Kahoun na karé kounthaj tanroun

Din outhi santàwé ganroun

94. Sàsoun sasrà noun na karé kàm

Narand jéthànri noun na ràkhé màn

95. Jouthoun boliné tcharàwé àr

Stri jàt mànhé téh tchandàr

96. Wirdwà hoy né wikram karé

Mà bàp ki làj naw dharé

97. Pàré pét né bàlak hanré

Man mànhé shankà kànyi naw ganré

98. Kour lajàwé né wéghé bàr

Stri jàt mànhé téh tchandàr

99. Jéh stri har ni séwà naw karé

Kour bolantà shankà naw dharé

100. Wart dharam jé na karé nàr

Stri jàt mànhé téh tchandàr

101. Sounro jougésar Bhimaj kahé

Sanso ék màrà man mànhé rahé

102. Mànras jàt mànhé màhà adam tchandàl konr

Té Sàmi amné kahoné khonr

103. Tiyaré Shri Boudh boliyà wikhyàt

Màhà adam tchandàl tanri kahoun toy wàt

104. Sàtch winà jé har ni séwa karé

Gharé abhiyàgat koliyà naw bharé

105. Kiriyà dharam na pàré jéh

Màhà adham tchandàl téh

106. Wéntché dahi doudh né mad màns

Bàré déhi né karé winràs

107. Wiyàj sawàyà léwé jéh

Màhà adham tchandàl téh

108. Ék séwa har ni man mànhé dharé

Bijo àwiné bhangaj karé

109. Dàn pouniya kartà wàré jéh

Màhà adham tchandàlaj téh

110. Pasou dhor né pàré jéh

Ténà tchàra pànri ni khabar na léh

111. Bhoukhiyo tarsiyo bahou doukh sahé

Apki wédnà kiskoun kahé

112. Té nar pàpi màhà adham téh

Par wédnà na jànré jéh

113. Rikhisar hoy douniyà mànhé khay

Pir potànoun parhari jày

114. Ginàn dharamni nindà karé jéh

Màhà adham tchandàl téh

115. Thàpanr moho soun moukri jày

Bhàng sharàb tanbàkou khày

116. Jouthoun boliné tcharàwé àr

Té màhà adham tchandàl jànr

117. Jiwané fànsi déh màré jéh

Màhà adham tchandàl téh

118. Todà tàmanr jé mouniwar karé

Té lay par oupar dharé

119. Gàwantri ni soudh na jànré jéh

Màhà adham tchandàlaj téh

120. Dharmi hoy na pàlé dharam

Sowé natchintà karé kourà karam

121. Hàl na niwéré gat mànhé na jày

Dassond na déwé douniyà mànhé khày

122. Moksh mougat ni soudh naw lahé

Màhà adham tchandàl téh

123. Pàntch màs shri girabhaj dharé

Tànsoun pouroush sangataj karé

124. Pashou khasi karé nar jéh

Màhà adham tchandàl téh

125. Wanr àdharé jé par ghar jày

Karaj layné moukaraj thày

126. Wanr apràdé shri parharé jéh

Màhà adam tchandalaj téh

127. Tiàré Bhim kahé sàmi pouchoun ék khonr

Mànras jàt màn outam konr

128. Tiàré Shri Boudh boliya whikiyàt

Outam mànras tanri kahoun toyé wàt

129. Jé pranriné Shri Gour Bhirmaji miliyà

Téna bhawsàgar nà féra tariyà

130. Hàl wàyék kharà dasondi jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

131. Sadày dhyàn jéh hariko karé

Brahm Ginan koun dilmàhé dharé

132. Gatmàn nit nit milé jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

133. Dayàwanti khamiyàwanti jéh

Kiriyà tchalis pàré jéh

134. Hawà hirasné wàré jéh

Mànras jàt mànhé outam téh

135. Jib sawàd indrà wash karé jéh

Kàr krod né wàré téh

136. Pàntch tataw koun jànré jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

137. Gour watchan jéh sir par dharé

Gour kahé téh nishté karé

138. Sati santokhi khamiyà wanti jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

139. Jiwtà jéh nar mastak hoy rahé

Soukh doukh dilkà Hari soun kahé

140. Raday thi Hari né na wisaré jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

141. Mat pitàni jé séwa karé

Kour kapat nindà parharé

142. Sarwé koutoumb ko khéntché bhàr

Wishnaw bhakti oupar ràkhé piyàr

143. Pàrki wédnà àpé sahéwé jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

144. Gat lok mànhé jénoun jaràj hoy

Nàt parnàt mànhé awgounr na bolé koy

145. Wàntch kàtch indri wasaj hoy

Rayat awgounr na bolé koy

146. Dayà wanti khamiyà wanti jéh

Mànras jàt mànhé outamaj téh

147. Tàré Bhim Kahé sàmbhro jougésar déw

Wàt ék noun pouchoun bhéw

148. Stri jàt mànhé outamaj konr

Té Sàmi moujné kahéjo khanr

149. Tàré Shri Boudhji boliyà wikhyàt

Outam stri tanri kahoun toyé wàt

150. Jéh Shri Hari ni séwà karé

Watchan Harinà té sir par dharé

151. Jéh Hari noun nàm na wisaré nit

Kiriyà tchàlis pàré ékaj tchit

152. Dànwanti khamiyà wanti jéh

Stri jàt mànhé outamaj téh

153. Jéné radahé nirmal ginàn

Sàsoun sasrà noun ràkhé màn

154. Koy kour bolé toy na anré kàr

Lakshanr joyé jém nànà bàr

155. Nitchi indriyé tchàlé jéh

Stri jàt mànhé outamaj téh

156. Jé Shri Hari ni séwà winà an na khày

Garé thi abhiàgat boukhiyo na jày

157. Thorà mànhé thi thoréro déh

Sadà soukal wanti kahiyé téh

158. Dharam wrat karé jé nàr

Stri jàt mànhé outamaj téh

159. Jé stri pouroush ni àgnà màhé rahé

Soukh doukh dil kà harkoun kahé

160. Jé Hari ni séwà karé nit

Màhà satwanti nirmal ék tchit

161. Gat lok soun nami tchàlé jéh

Stri jàt mànhé outamaj téh

162. Wari Shri Boudhji boliyà wikhiyàt

Sounro Bhim, kahoun toyé wàt

163. Tamé ràjà Joujéstanr kahéjo jày

Kanéyk pichànro to àwiyo choun rày

164. Sat watchan kahoun tchoun ho rày

Jagan karo toy pàp na jày

165. Awi didàr amàrà joy

To anant jagan tanroun fallaj hoy

166. Éso Ràjà Joujéstanr né kahéjo tatkhanro

Nay to pastàwo parshé ganro

167. Tàré Bhim tchintà kari ché ganri

É ché tribhowar Dhanri

168. Pàndaw wayis oupar sadà kirpàr

Éwoun jànriné àwiyo ché amàré douàr

169. Sounro jougésar kahoun sir nàm

Tamé outhà rahéjo énré thàm

170. Houn jày Ràjà Joujéstanr né kahoun bhéw

Té sandésho àwi kahoun ho déw

171. Tyàré gayà Bhim né làgi wàr

Tyàré Ràjà soun jay kahoun witchàr

172. Tcharé bandaw bétha ché jyàn

Bhimé wàt kari ché tiyàn

173. Sounro Ràjà ji kahoun witchàr

Pourakh ék àwiyo ché aprén douàr

174. Kànyék roup disé ché ganro

Watchan bolé jém wayikount nàth tanro

175. Tchaoud bhawan ni karé wàt

Kànyék roup disé pouroush wikhiyàt

176. Ham soun wàt houyi apàr

Hamthi outar diyo na jày lagàr

177. Tamné sandésho kahyo ché ho rày

Jagan karo to pàp na jày

178. Aj athar wéd ko houwo wéwàr

Bhouliyà Bràhmanr waranr adhàr

179. Boudh awatàr houwo din dayàl

Tàkoun Bràhmanr kahé tchandàl

180. Jé Hari no awatàr na jànré ho rày

Téthi tchandàl doujà nahi kéhéwày

181. É sandésho kahyo ché mouràr

Tyàré Ràjà Joujéstanr karé witchàr

182. Tyàré Ràjà Joujéstanr pouché bhéw

É konr pàtra ho Sohodéw

183. Tyàré jotak joyné Sohodéwaj kahiyà

Jé Boudh awatàr Shri Karsanji lahiyà

184. Tyàré Sohodéw kahé tamé Ràjà sàmbharo

Nahi to pastàsho ganrà

185. Tyàré tamé méli jagan Hari né malwà jàwo

Éwo parsang ghar béthà nahi pào

186. Bhoulà Bràhmanr Sohodéwaj kahé

Hari awtàr ki khabar na lahé

187. É to pét swàrthé wàntché thàlà wéd

Hari awatàrko karé nikhéd

188. Pàndaw tchàliya jénri wàr

Tàré Bràhmanré kayo witchàr

189. Sounro ho ràjà Bràhmanr kahé ém

Tamé tchandàl noun moukh dékhsho kém

190. Amé Bràhmanr màhà roukhi rày

Tamé parharo amàrà pày

191. Tyàré Sohodéw boliyà ténri wàr

Sounro ràjàji karo witchàr

192. Jo tamé kahyà Bràhmanr nà karo

To nàràyanr déwkoun nahi maro

193. Jénré sarjiyà dharti né àkàsh

Pawan pànri karyà prakàsh

194. Tchàndo souraj oupàwiyà sàr

Ténré siraji tchàré khànr

195. Ast kour parbhat sarjiyà sàr

Tàrà mandal nipàya nirwànr

196. Éné sarjiyà wanaspati bhàr adhàr

Naw koul nàg sarjiyà nirwànr

197. Sàt sàhér sarjiyà jéh

Nadiyoun nawso nawànroun sarjiyà téh

198. Sarwé ratchnà kidhi khanr ék minjàr

Té Sàmi oubhà ché àprén douàr

199. Jiyàré éwi wàt Sohodéwé kahi

Tyàré Ràjà Joujéstanr samajiyà sohi

200. Jo tamé sàmbharo Bràhmanr ni wàt

To pastàwo karsho din né ràt

201. Tàré pànché bàndaw tchàliyà ché tiyàn

Shri Boudh oubhà hatà tiyàn

202. Ràjà tchàliyà Shri Boudh ji ké pàs

Tàré Bràhmanr watchan boliyà kari prakàsh

203. Sounro Ràjà ji amàri wàt

Tamé galinà pardà bandhàwo sàt

204. Pànri Gangà jal anràwo nir

Té lay dhartiyé chantàwo nir

205. Éwà àtchàr karo ho rày

To jay dékho malésh nà pày

206. Tyàré ràjà sounri Bràhmanr ni wàt

Galinà pardà bandhàwiyà sàt

207. Jém pardà bandhàtà jày

Té Sàminé dhrashthi oujarà thày

208. Jiyàré nir chantàwiyà Joujéstanr rày

Tyàré Shri Boudh boliyà sataj bhàyé

209. Sounro ho ràjà hamàri wàt

Kày koun pardà bandhàwiyà sàt

210. Kàykoun chantàwiyà gangà jal nir

Kàykoun shankà dhari sharir

211. Kàykoun kayà Bràhmanr kà karo

Kàykoun man màn sénso dharo

212. Jo nirmal man kari dékho amàrà pày

To pàp tamàrà sarwé jày

213. Jo didàr àwi amàrà joy

To anant jagan tanroun falaj hoy

214. Jo am sàmà tchàli àwo ékaj man

To paglé paglé krore jagan noun poun

215. Tyàré nitchoun nami Joujéstanr kahé

Kour Khétar ko pàp to am sir rahé

216. Amé pàpi màhà gounégàr

Té ékaék kém dékhoun didàr

217. Ém man mànhé witchàri wàt

Té kàranr pardà bandhàwiya sàt

218. Amo gounégàr pànchéhi wir

Té kàranr dhartiyé chantàwiyà nir

219. Tyàré pardà choràwiné Sàmi ni sàmé tchàliya jày

Té joy Hariné làgiyà pày

220. Sàmiji né pày pariyà

Tyàré Ràjà Joujéstanr winti kariyà

221. Màtà Kuntàji Sàminà wàranrà liyé

Ràjà Joujéstanr pagé tchoumiyoun diyé

222. Tyàré pànché Pàndaw kar joriné rahiyà

Tyàn Bhim Sàminà tcharanré rahiyà

223. Dhan Dhan wàyis amàrà houwà

Jab waykount nath najaré dékhiyà

224. Aj pistchat amàrà gayà

Jab didàr Hari nà thayà

225. Dhan Dhan tamé ho din dayàr

Bandà tamàrà tamé liya ougàr

226. Jouthà Bràhmanr màhà roukhi rày

Jagan mandàwiyo kari oupày

227. Pàndaw wayis oupar sadà kirpàr

Tamé dharmi dhar cho din dayàr

228. Amé bandà tamàrà chiyén gounégàr

Tamo Sahéb cho bakshanrhàr

229. Tyàré Shri Boudh boliyà wikhiyàt

Sounro ràjà ji kahoun toyé wàt

230. Làgyà kaljoug houwà athar wéd

Khat darshan houwà nikhéd

231. Tyàré ràjà kahé Sàmi ék pouchoun khonr

Aj kaljoug mànhé Bràhmanr jogi konr?

232. Tyàré Shri Boudh boliyà wikhiyàt

Bràhmanr jogi ni kahoun toyé wàt

233. Bràhmanr té jé jànré Brahm

Brahm kiriyà màhé baré karam

234. Jé awtàrko wàro wahé

Tànki Bràhmanr soudaj lahé

235. Jogi té jé jànré jougat

Ginan dharam ki kholé mougat

236. Té sati jati jogi dharamaj karé

Khari dassond Satgour moukhé dharé

237. Jénré àj pratiyaksh Gournar bhéthiyà jànr

Sohi jogi à joug parmànr

238. Tyàré Sàmiji kahé tamé sàmbharo ràjà dharam

Amé àpé jogi àpé Brahm

239. Aj jé koy gour moukhé désé dharam

Gournar pichàné té jogi Brahm

240. Tyàré Ràjà Joujéstanr winti karé

Sàmi amné moksh mougat howé kéwi péré

241. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhiyàt

Sounro ràjà kahoun toyé wàt

242. Làgiyo Kaljoug né Douàpour gayo

Déw rakhisar goupt hoy rahiyà

243. Tamé sounro ho Joujéstanr rày

Tamthi Kaljoug mànhé rahiyo naw jày

244. Jyàré tamé ranrkhshétra mànhé lariyà

Tyàré khonr adhàr bàndaw ranrmanhé pariyà

245. Tyàn déw dànraw màriyà àp

Ténoun ràjà tam sir pàp

246. Ténà hisàb tchoukàwo àj

Nahi kàn màhàdanmàn doukh bhoghawsho ho raj

247. Tyàré pàntch pàndawé winti kari ché ganri

Jém kahéso tém karsoun ho dhanri

248. Tyàré Shri Boudhji boliyà éh

Jay Himàlé garàwo déh

249. Jo Himàré déhi garàwo àj

To waykount màhé pàmsho ràj

250. Tyàré Bhim boliyà tatakhanr jànr

Amné àgar kém na kayoun dayàr

251. Sarwé bàndaw màriné lidho ràj

Té Kaljoug kém àwiyo àj

252. Éwi àgar amné kahétà soudh

To amé kouroukhshetra na kartà joudh

253. Tyàré ràjà kahé sounro ho Bhim rày

Sàmi lakhyo té algo kém thày

254. Hari kahé té nisé karo

Watchan Hari nà sir oupar dharo

255. Ràjà Joujéstanr pouché bhéw

Amné Kaljoug ni soudh konr déw

256. Kaljoug mànhé kéwà ché wéwàr

Té amné Sàmiji sambhràwo witchàr

257. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikiyàt

Kaljoug tanri kahoun toyé wàt

258. Kaljoug mànhé man thar nahi rahé

Sàrà ogrins wiswa pàpaj howé

259. Tyàn ardho wiswo sat dharmno sàr

Éwo Kaljoug no kathanr wépàr

260. Tyàré Ràjà Joujéstanr pouché wépàr

Sàmi Kaljoug mànhé késà tchàlé sansàr

261. Tyàn kéwa ràjà né kéwà pardàn

Kéwà lok rayat nidàn

262. Kéwà pandit paré pouranr

Kéwa sourtiyà béthà jànr

263. Kéwà jodà ranr màhé laré

Kéwà jodà sanmoukh hoy paré

264. Kéwà jati sati jogi jànr

Kéwà dàtàr déwé dàn

265. Kéwa méh Kaljoug mànhé hoy

Kéwi dharti pàké soy

266. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhiyàt

Sounro ràjà karoun toyé wàt

267. Alap méh Kaljoug mànhé hoy

Alap dharti pàké soy

268. Lobhi ràjà lanpti pardàn

Lok rayat dhoutàri jànr

269. Tyàn lobhi pandit paré pourànr

Tyàn laptiyà sourtiyà bérà jànr

270. Shéstra souràmàn ék ranr mànhé laré

Shéstra jodàmàn ék sanmoukh paré

271. Karor màn ék jougésar hoy

Làkh màn ék dàtàr soy

272. Tyàré Ràjà Joujéstanr boliyà wikhiyàt

Sàmbharo Shri Boudhji pouchoun toyé wàt

273. Kaljoug mànhé konr tirath jàn

Konr soupàtra moukh dijé dàn

274. Konr wirat Kaljoug mànhé karé

Konr dis bési jàp ocharé

275. Kaljoug mànhé késà howé dharam

Kayàn jayé to tchouté pàp né karam

276. Dàn dijiyé to kéwà dharam thày ho déw

Kayàn jay wanrjiyé to choutiyé tatakhéw

277. Konr dàn Kaljoug mànhé diyé

Ané konr soupàtra Kaljoug mànhé liyé

278. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhyàt

Sounro ràjà kahoun toyé wàt

279. Gat tirath Kaljoug mànhé jànr

Shri Satgour moukhé dàn dijé nidàn

280. Wirat bij shoukarwari Kaljoug mànhé karé

Pastchim disé bési jàp ocharé

281. Dayà làbh to oupajé dharam

Karo dharam né sounro maram

282. Sàtchà dharam Kaljoug mànhé diyé

Satkà wàso to Satgour liyé

283. Jyàn khamiyà tiyàn wàdé dharam

Krodhé wanrsé dharam né bésé karam

284. Aj jampoudip mànhé awatariyo paribhram

Jàyé gatmànhé to choutiyé karam

285. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhiyàt

Sounro ràjà ji kahoun Kaljoug ni wàt

286. Tchar joug mànhé thi Kaljoug sàr

Pàp pouniya no karwo nistàr

287. Pàpi dharmi donoun tolé tcharé

Pàpi boudé né dharmi taré

288. Péhlà joug mànhé kartà pouniya

Sounro ràjà ékahi man

289. Séstra wàr détà dàn

Tyàré ék wàr far labhiantà parmànr

290. Aj Kaljoug mànhé ékaj wàr dié

Ténà palatra sawà làkh ganrérà liyé

291. Ésà dàn Kaljoug mànhé wàparé

Anant krod jiw tyàré odharé

292. Athar wéd Kaljoug mànhé wahé

Té màté man thir kisikà na rahé

293. Bahou pàp Kaljoug mànhé wàparé

Té Kaljoug mànhé àgar satchoun taré

294. Kathanr dàn né kathanr wéwàr

Kathanr ràjà prajà sansàr

295. Sàmbharo Joujéstanr tamwoun kahoun

Hamto Kaljoug mànhé pragat nahi rahoun

296. Tyàré Joujéstanr pouché witchàr

Sàmiji tam winà kém chàlé sansàr

297. Jo tamé pag dharni nahi dharo jàdaw rày

To sansàr sagro parlay thày

298. Sàmbharo winti déw moràr kahoun sir nàm

Amné kaho té tamàro thàm

299. Ràjà Joujéstanr poucho cho moy

Tyàré amàrà thàm kahoun choun toy

300. Jésà Kaljoug mànhé mouniwar hoy

Té gat gat wàso amàré soy

301. Jésà tanmàhiyé jànré prànr

Tésà Tribhowar wyàpak jànr

302. Jéso law mànhé wàsaj hoy

Téso gat gat amàro wàso joy

303. Jiyàn gat miliné Hari noun samaranr karé

Ék man Harinà Ginan otcharé

304. Jé Ginan dhyàn màn kéwar réh

Té ghar wàso amàro chéh

305. Jé dayàwant hoy

Kirya tchalis paré soy

306. Jé dharam kartàn na karé kànr

Té ghar wàso amàro jànr

307. Jé Ginan dhyàn Gour moukhé rahé

Soukh doukh dilkà Hari soun kahé

308. Ati santoshi khamiyàwanti jéh

Té ghar wàso amàro chéh

309. Jé oudham karé joug mànhé firé

To hirdé Hari wisàré

310. Ginàn dyàn mànhé kéwar réh

Té ghar wàso amàro chéh

311. Nitchi drashtié tchàlé jéh

Té ghar wàso amàro chéh

312. Ginàn dhyàn jé karé har tanro

Té ghar wàso amàro ghanro

313. Sounro Ràjà Joujéstanr houn tamané kahoun

Houn to Kaljoug mànhé goupt hoy rahoun

314. Tyàré Ràjà Joujéstanr boliyà ténri wàr

Pargat roup kayàn dharsho ho mouràr

315. Tyàré Ràjà Joujéstanr kahé nam

Amané kaho Gournarkà thàm

316. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhiyàt

Sounro ràjà kahoun toyé wàt

317. Jampoudip Bharat khand jànr

Kahék pouri nagari kahoun nirwànr

318. Gour Brahmaji béthà ténré thàm

Ténoun Pir Sadardin kahiyé nàm

319. Sitér dip Érak khand jànr

Déylam désh té kahoun nirwànr

320. Sàmiji béthà ténré désh

Mànkha déhi mànwi wésh

321. Tyàré kahiyà ché Gour nar kà thàm

Tyàré Ràjà Joujéstanr kariyà ché praràm

322. Jyàré éwi wàt Shri Boudhaji sàthé thayi

Tyàré Màtà Koutàji àwiyà sahi

323. Tyàré bhojan bhari làwiyà thàr

Boliyà Pàndaw tamé jamo din dayàr

324. Tyàré Shri Boudhji boliyà wikhyàt

Sounro Pàndaw pratham wàt

325. Mouj sàthé tamé jamo àp

To tamàrà jàwé pàp

326. Tyàré pànché Pàndaw jamiyà Hari sàthé prakàsh

Tyàré Shri Boudhajino gant wagiyo àkàsh

327. Tyàré Shri Boudhaji boliyà sounro dharam rày

Aj jagan tamàro pouro thày

328. Tyàré Ràjà Joujéstanr boliyà Samiji dhan dhan àj no din

Jé tam dithé anant jagan tanro pouniya

329. Sàmiji àj pàtak amàrà gayà

Jab didàr tamàrà thayà

330. Pàndaw Hari sàthé jamiyà jénri wàr

Tyàré loké nindà kidhi ténri wàr

331. Tyàré Shri Boudhji boliyà sounro Pàndawo ray

Wirodho kàmidhén to jagan pouro thày

332. Aj pàp tamàrà sarwé gayà

Ésà Hariyé samjàwi kahiyà

333. Tyàré Pàndawo né àwiyo ché wiswàs

Jé tamé kahésho té karsoun awinàsh

334. Tyàré Shri Boudhaji é tchalitra kariyà

Té lay Pàndawé siraj dhariyà

335. Tyàré àsmanthi ék àwi gày

Tyàré Shri Boudhaji boliyà sataj bhày

336. Énoun mastak kàpi algoun dharo

Tchàré tcharanr jouà jouà karo

337. Khàl outàri joujawi kari

Tyàré Shri Boudhajié wànri otcharé

338. Tyàré khàl lidhi Kountaji Mày

Moustak outhawriyo Joujéstanr rày

339. Tchàré hi tcharanr tchàré bandawé grahiyà

Té lay Hasnàpouri watché nisariyà

340. Témàthi lohini boundh parti jày

Ténà hirà moti amoulakh thày

341. Té wiranwà làgiyà sarwé nar né nàr

Tyàré nagar mànhé pari pokàr

342. Ké pàntché Pàndawé kariyo ché mahà pàp

Wirodhi gàya né watlàwiyo àp

343. Tyàré nindà kidhi jénri wàr

Tatkhanr pàp outariyà ténrij wàr

344. Jiyàré nagar choriné bahàr gayà

Tyàré bhagat Pàndaw war pàmiyà

345. Sàmiji trouthà tiyàn

Man wàtchà far pàmiyà tyàn

346. Tyàré màthé mougat dharam né ratné jariyà

Téni sobhà tchandrathi adki maliyà

347. Màtà Kountàji koun so waranr tchir

Wéstra nouràni périya ganbhir

348. Galé hirà ratan ni màr

Pagni mojari jarké bahou jànr

349. Hàthé moundrari bahou ratné jari sàr

Ténoun téj té bahou apàr

350. Pàndaw war layné patchà wariyà

Té Hasnapouri watché nisariyà

351. Tyàn nagarnà lok atchambé ganro

Jé dhan dhan wayis té Pàndawo tenro

352. Sarwé lok mari éktha thày

Jyàn wirodhi gàyn thiyàn dodhiya jày

353. Kénék tchàmbro poucharo maliyo ché pàs

Kénék singrà làgiyà hàt

354. Wànriyà Bràhmanr ni béti àwi sàth

Téné tyàn gobar làgiyo hàth

355. Gaw wirat thàla kariyà

Wirodhi gàyn wirat thàla thayà

356. Tyàré Pàndaw àwiyà aprén thàm

Tyàré Nàràyanr déwkoun kariyo parnàm

357. Tyàré Shri Boudhji boliyà éh

Jày Himàré garàwo déh

358. Tyàré Ràjà Joujéstanr winti karé ché ganri

Antkaré ma wisarjo ho dhanri

359. Sounro ho ràjà tamsoun kahoun

Houn to tam pàsé rahoun

360. Ràjà soudho manmànhé ràkhjo wiswàs

Jiyàn samaro tiyàn houn choun pàs

361. Ési winti Shri Boudhà soun Pàndawé kari sahi

Aprén ghér àwiyà tahi

362. Tyàré Shri Boudhji alop thay gayà

Pàndaw outhi Himàré tchàliyà

363. Jyàré Pàndaw koun Hari chori jay

Tyàré arsath tirath Hariné maliyà ché àp

364. Jyàré Hariné àwtàn dithà arsath tirathé sahi

Tyàré Gangàji arsath tirath soun kahi

365. Gangàji tirath né bhédhaj kahiyà

Jé Boudh awtàr Shri Karsanji thayà

366. Wégé tyàn potà waykount rày

Tyàré sarwé tirath lagiyà Hari né pày

367. Tyàn bahou winti kari boliyà éw

Amné késhi rajà diyo cho ho déw

368. Tyàré Harié watchan boliyà ém

Gangàji tamé thàm choriyà kém

369. Tyàré arsath tirathé Hariné kahiyà ché ém

Amthi Kaljoug mànhé rahéwàsé kém

370. Hawé Duapour outariyo Kaljoug bétho ténou sàmbhariyoun nàm

Tyàré déw rakhisaré choriyà thàm

371. Tyàré Gangàji Hari soun kahé ém

Hawé Sàmi amthi Kaljoug mànhé rahéwàsé kém

372. Jo tamé Kaljoug mànhé pragat raho shàm

To amé nà choriyé amàrà thàm

373. Tyàré ési winti tirathé Hari soun kahiyà

Tyàré Shri Nàràyanr tchit dayné rahiyà

374. Tyàré Shri Hari kahé sounro Gangàji houn tamasoun kahoun

Amé to Kaljoug mànhé pragat na rahoun

375. Sitér Dip pastchim disaj kahoun

Tyàn dasmo awatàr goupt hoy rahoun

376. Tyàré arsath tirathé Hari né kahyo ché ày

Ho Samiji Kaljoug mànhé amthi rahiyo na jày

377. Kaljoug nà lok jiw hatiyà bahou karé

Té kapat soun tchàltà manmàhé shak na dharé

378. Té lok kapat kariné jodé dàm

Té khoti poujàthi na sijé kàm

379. Té dàm layné poujà amàri karé

Ténoun pàp té am sir tcharé

380. Ténrén khoy kamày kowrà karamaj kari

Té to awi nàsé am mànhé fari

381. Té Kaljougnà lok pàpi kahéwày

Té Kaljougnà loko noun moukh dékhiyou nahi jày

382. Samiji hawé Kaljoug mànhé pàpaj thày

Jyàn tam wina amthi nahi rahéwày

383. Tyàré watchan sounri Nàràyanr déw

Éso tirathné kayo bhéw

384. Sàmbharo Gangàji amàrà kahiyà

Tamé to Gour Brahmàji ni karà mànhé thi thayà

385. Tyàré tamé Shri Gour Brahmàjinà thayà ché ratchnà màhé

Tamné thàpiyà ché arsath tirath jougmànhé

386. Tamé Gour Brahmàji nà ma mélo pày

Tamé téni karà mànhé rahéjo jày

387. Jyàré Nàràyanr déw éso samjàwi kahiyà

Tyàré arsath tirath tchit day né rahiyà

388. Jampoudip mànhé Kahék nagri gàm

Tyàn Gour Brahmàji béthà pragat thàm

389. Té Jampoudip mànhé Gour Hassan Shàh rahé

Té Gournoun nàm té Pir Hassan Kabirdin kahé

390. Tyàré jé garmànhé tap fakiri hoy

Téné tyàn tamé léjo joy

391. Té Kaljoug mànhé pragat hoy

Téné gàfal douniyà naw jànré koy

392. Jyàré Nàràyanr déw kahyà Gournar kà thàm

Tyàré sakar tirath karé té disé pranràm

393. Tyàré sakar tirath Hariné karé pranràm

Sàmiji Kaljoug mànhé kaho tamàrà thàm

394. Tyàré Nàràyanr déw Gangaji soun kahé

Jé karà amàrimàn Gour Brahmàji rahé

395. Tyàré éwo watchan Hariyé bhànkhiyà

Tàré sakar tirath manmàhé harakhiyà

396. Jyàré Hariyé arsath tirath né bhédhaj kahiyà

Tàré arsath tirath tyànthi tchàliya

397. Tyàré sarwé tapsi Gour Nabi Mahamad pàsé gayà

Gour Brahmàji noun awtàr té Nabi Mahamad thayà

398. Tyàré Kaljoug mànhé tirath sarwé Gour Brahmàna karà mànhé jayné rahiyà

Té tirath nà ghar thàlà thayà

399. Tranr wéd arsath tirath jànr

Téno maymà tranr joug soudhi hato pramànr

400. Hawé Kaljoug nà bhouliyà lok thàlà wédni wànché wànr

Té sounà tirathmàn màthoun kouré nirwànr

401. Kaljoug mànhé sarwé lok té thàlà gharsoun làwé tchit

Té tyàn késà pàwé wit

402. Wit hatoun té tranr jougmànhé gàyoun

Hawé thàloun bhékh ténoun rahyoun

403. Jyàré arsath tirath né Hari woràwyà

Tàré bhérwé bhout Hariné pàsé àwiyà

404. Ténré Hariné pày làgi winti kari

Amné kési rajà diyo cho Shri Hari

405. Tamé pragat nahi firo ho dayàr

To tam winà konr amàri karshé parat pàl

406. Jyàré bhéraw bhout prét Harisoun winti karé

Tyàré Shri Hari bhéraw bhout prét soun ocharé

407. Hari kahé bhéraw bhout prétsoun witchàr

Bhày tamé mat choro sansàr

408. Jé khày madh màs té ahàr ché tam tanro

Té Kaljoug nà bhouliyà lok tamné mànshé ganro

409. Tyàré Hariyé éso kahyà samjày

Tàré bhéraw bhout prétnà manmànhé harakhaj thày

410. Tyàré bhéw kar jori Hariné karé prarnàm

Samiji amé Kaljoug mànhé rahié kéwré tham

411. Hawé Samiji tamé kaho tyàn rahiyé

Ési winti tamsoun kahàé

412. Tyàré bhéraw bhout prétsoun Harié kahyà

Aj arsath tirath nà ghar thàlà thayà

413. Sarwé tirath outhi gayà Gour Brahmàjiné pàs

Té thàla ghar mànhé tamé jay karjo wàs

414. Tyàn Kaljoug mànhé rahéwànà thàm Harié kahyà

Tyàré bhéraw bhout tyàn jày rahiyà

415. Tyàn tamé jay karjo tchalitra apàr

Té pratit dékhàrjo sarwé sansàr

416. Éwa tchalitra karjo jyàn

Kaljoug nà bhouliyà lokonoun man nistché thashé tyàn

417. Jém jém tchalitra karé tém tirathé jày

Téni poujà sarwé bhéraw bhout prét lay jày

418. Jé poujà thày té tamé khàjo tchalitra kari

Tyàn sarwé tirathé àwshé fari

419. Jé pathar mourat ni poujà déwal dérà mànhé thày

Té poujà sarwé bhéraw bhout lay jày

420. Jém jém adki pratit àwé

Tém tém adki poujà tcharàwé

421. Arsath tirath nà sounà ghar mànhé àpyà thàm

Tyàré bhéraw bhout prét Hari né karé pranràm

422. Moulak tchowis naw khand prakash

Arsath tirath nà ghar mànhé rahéjo wàs

423. Hari kahé sounro bhéraw prét bhout

Tamé gàfal douniyà né khàjo dhout

424. Athar wéd winà jé poujà thày

Té poujà bhéraw bhout prétaj khày

425. Aj Kaljoug mànhé Gour Brahmà té Nabi Mahammad hoy

Téné gàfal douniyà naw jànré koy

426. Aj Dasmà Awtàrni poujà joy

Té poujà Gour Sohodéwnà gar mànhé hoy

427. Tyàré ém kahiné Hariyé didhi ché rajà

Taré bhéraw bhout prét né thay ché majà

428. Déwal dérà mànhé patharni mourati ày

Té ghar mànhé tamé rahéjo jày

429. Aj Kaljoug mànhé sakal thàr

Wyàpak rahéjo tirath mojàr

430. Hari kahé sounro bhéraw prét bhout

Gàfal douniyà né tamé khàjo dhout

431. Aj jé jé poujà tchalitra thày

Té bhéraw bhout prétaj khày

432. Aj na jànré Satgour Nabi Mahammad nà thàm

Té pathar mouratné karé pranràm

433. Jyàn thày tchalitra tchàra tyàn ràtché sansàr

Té gàfal douniyà Satgour oupar nahi ànré itbàr

434. Éso kahi bhéraw bhout prét pàséthi Hari tchàliyà sahi

Tyàré pathar pàthariyà Hari pàsé àwiyà sahi

435. Ténré Hari pày làgé winti kari

Jé amné kési rajà diyo cho Shri Hari

436. Tyàré pathar pàthariyàné Hariyé kahiyà ché ém

É pathar pàthriyà tamo ahin àwiyà cho kém

437. É Sami amné winr apàdé gari kouti poujé Shri Hari kari

Té lokonà amàro nyày tamé karo Shri Hari

438. Tyàré pathar pàthariyà kahé té Hari sàmbharé

É Sami tamàroun nàm layné poujà am màthé tcharé

439. Té lokono amàré nyày karo ho Dhanri

Amé apràdi winti karé ghanri

440. Jé koy poujà pàthari amàri thày

Té sarwé bhéraw bhout prét char kari né khày

441. Té sarwé bhouli douniyà tcharàwé tchokhà

Té amoné Hari kari pày làgé mourakh lokà

442. Sounro ho pathar pàthariyà Hari kahé tatakhànr

É lok tamané gari kouti doukh dérà ghanrà

443. Ténoun tamé doukh ma dharsho koy

Téné pouchoun jyàré Gournar takhaté béshé soy

444. Tamàro nyày karsoun màhàdan mànhé

Jé poujé tamoné làgé pày

445. Téno kyàmat mànhé nyày karsoun garoun

Pathar pàthariyà watchan màno am tanro

446. Jyàré Hariyé ésà watchanaj kahiyà

Tyàré pathar pàthariyà àprén thàmé rayhiyà

447. Pathar pàthariyàé sounri watchan Shri Boudhjiné moukh

Ténré àj Kaljoug mànhé thayà ché doukh

448. Hawé sounro Pàndawno witchar

Jé tchàliyà Hémàjar pàr

449. Tyàré Pàndaw kahé ràj gharoun kijé kàj

Apanrén Satgour watchané méliyà ràj

450. Ràjà Joujéstanr Pàndaw boliyà éh

Jénré pési Hémàré garàwi déh

451. Tyàré naw karor Ràjà Joujéstanr sàthé gay

Té amràpouri mànhé pahontchiyà jay

452. Douapour joug pourà thayà

Ràjà Pàndaw war pàmiyà

453. Gour Sohodéw boliyà sàr

Hari awtàrko ànt na pàr

454. Sounro rashisaro boliyà Gour Sohodéw

Wariné pragat boliyà bhéw

455. Dasmo awtàr dhariyo mouràr

Té Naklanki awtàr dhariyo kirtàr

456. Ad Vishnou té nar Ali jànr

Gour Brahmà ké Nabi Mahammad pramànr

457. Làgiyo Kaljoug né houwà athar wéd

Ténoun maram na jànré koy bhéw

458. Ishwar ténà Adam houwà nàm

Wéd pramànré kahoun choun thàm

459. Jampoudip Bharat khandaj jànr

Khétra Douàrkà kahoun nirwànr

460. Jampoudip nagari mành Gour Brahmàji rahé

Té àj athar wéd ni wànri kahé

461. Sétar dip Éràk khand Délam désh

Tyàn Dasmé Awataryà Ali mànkhà wésh

462. Jénoun Ali Shàh nàm jànr

Té àkhar Mahéndi tcharsé nirwànr

463. Éso Mahéndi tcharsé nirwànr

Dayt Kàlingé koun màrsé sahi jànr

464. Tchinrab Nagari pourab disé

Tyàn rahé ché kàlingo narésh

465. Té Dayt Kalingo màhà barwant

Ténà séhén tanro nahi koy ant

466. Ténà séhén tanro nahi koy pàr

Màhà sourà barwant apàr

467. Tchinrab Nagari thi kàlingo tcharé

Té Jampoudip mànhé àwi mélànr karé

468. Tchàlis làkh tchélà kàlingà tanrà

Té tchàrà tcharbar karsé ganrà

469. Asan pouri àwé àsmàné jànr

Té kàt nà gorà khawràwé khànr

470. Mouwà mày bàp dékhàrshé jéh

Oulti nadi wàyshé téh

471. An tanrà parab tchalàwé ganrà

Pànri matriné girataj karé

472. Éwà kàlingo tchalitra karshé apàr

Tyàn bhouli jàsé sarwé sansàr

473. Ék na bhouliyà màrà mouniwar wir

Jéné bhétiyà Satgour Sohodéw pir

474. Dayt Kàlingo éwo tcharbar karshé jànr

Tyàré nar Nàràyanr tcharshé nirwànr

475. Gadh Moultàn mànhé séhénaj malé

Manjalé manjalé piyànrà karé

476. Tyàré Harmat wir déshé hank

Jodà malshé làkho hi làkh

477. Tyàré nawànroun karor jakhaj malé

Chapan karor méghà ranr tcharé

478. Malshé tyàn kinar karor batris

Ranr tcharshé karor téntris

479. Tyàré pànch karor soun péhélàj soy

Sat karor soun Haristchandra sàthé hoy

480. Navé karor soun Joujéstanr àhé

Bàré karor soun Pir Sadardin shàhé

481. Tyàré anant karor soun Pir Hassan Karbirdin jànr

Té panr ranr tcharshé nirwànr

482. Sawà karor tcharshé sànkh

Dita déw jéwà àwé asankhya

483. Pànch lokhésoun Gorakh sàth

Té sindanriyé nàd pouràwé nàth

484. Awount karor jin bhoutaj sàth

So karor sàwaj àp

485. Tyàré tchosat karor joganriyoun sàth

Té wajàwé damar khapar hàth

486. Tyàré naw koul nàg malé

Pàtal kérà jodà ranr tcharé

487. Sawà làkh gat joumalo Khouràssàni jànr

Té pànr rànr tcharsé nirwànr

488. Tyàré ék lakh né tchowis hajàr pékambar sàr

Té panr ranr tcharshé nirwànr

489. Tyàré rinch wànar noun ant na pàr

Té Harmat noun séhén malshé apàr

490. Sàmi noun séhén malshé apàr

Tyàn séhén noun ant na pàr

491. Tyàré Kasmir mandar outamaj thàm

Tyàn oupanyà Ràjà Joujéstanr nàm

492. Adhàr làkh khanrang dhàri jànr

Té panr ranr tcharshé nirwànr

493. Nagar oujénri pouri outamaj tham

Tyàn oupanyà Sohodéwaj jànr

494. Tyàré tchaoud làkh tchakradhàri jànr

Té panr ranr tcharashé nirwànr

495. Nagar kot Jàlandhari mày

Tyàn oupanyà bhad Bhimaj rày

496. Tchàlis làkh gadà dhàri jànr

Té panr ranr tcharshé nirwànr

497. Tyàré Ountch nagar outam thàm

Tyàn oupanyà Arjoun nàm

498. Tchatris làkh dhankà dhàri jànr

Té panr ranr tcharashé nirwànr

499. Kahiyé Màlwà outam thàm

Tyàn oupanyà Ràjà Nakoul nàm

500. Pàntris làkh néjà dhàri jànr

Té panr ranr tcharashé nirwànr

501. Tyàré pànché Pàndaw noun séhén malshé ékaj thàm

Ténoun séhén kàyn ganriyà naw jày

502. Tyàré sétà gorà né sétà wàjé sànkh

Déw Nàràyanr tcharshé alakh

503. Tyàré nar Naklanki tanré séhénaj malé

Tyàré déw rashisar sarwé ranr tcharsé

504. Tyàré anant waranré Sàmi oupar chatra dharé

Tyàré manjalé manjalé piyàranràj karé

505. Tyàré làkho dharmànhé nishàn farfaré

Tyàré gagan doulé né payàr garé

506. Tyàré tambal dhadhàmà Shàhànà gatgadé nishàn

Tyàn jodà apàr malé soujànr

507. Tyàré àwi pahontché Jampoudipaj thàm

Saraswati é howé sangràm

508. Tyàré gagan mànhé awàj parshé nirwànr

Nadi Saraswati é howé mélànr

509. Tyàré béou séhén drashto drasht malé

Béou watché nàrad rakhisar faré

510. Tyàré doy dar wàjé doy dar gounré

Téni lok rayat douli paré

511. Tyàré doy dar watché wàjé nàd

Té doyé dar màn paré awàj

512. Tyàré doy dar mànhé sourà apàr

Té doyé dar mànhé koy na pàwé hàr

513. Jyàré nar Ali Doul Doul tchari daytsoun laré

Tyàré daytnoun mastak touti dhariyén paré

514. Tyàré khanrag tridhàro Ali léshé hàth

Màrshé daytné séhén sàth

515. Tyàré khanrag tridhàro tchaoudis faré

Tyàré dayt tanro mastak paré

516. Tyàré màrshé dayt né shéhén samét

Màhà sangràm houwà ranrkshétra

517. Tyàré tchosat làkh joganriyou sàth

Té dhamar khapar wajàré hàth

518. Té daytné ragté khaparaj bharé

Tyàré jay jaykàr wànri otcharé

519. Das awatàr pouro thayo Naklanki nàm

Jénré màryo kàlingo jityà sangràm

520. Tyàré sounro rakhisar boliyà Gour Sohodéw

Kahi kanthiné àpoun choun bhéw

521. Sàmbharo rakhisaro amé àgamaj kahiyà

Narné watchané Pir Sadardin boliyà

522. Hari kathàno ant nahi pàr

Panr thoro parsan kahyo ché witchàr

Source: 
Heritage Society Collection


Back to top