Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Translation of Baavan Ghatee

in
trans_of: 
Baavan Ghatee

BAAVAN GAATTEE - 52 GATES (ON THE PATH)

(jyaare maannas maree jashe ane amraapuri maan jashe, tyaare rastaa maan baavan gaattee-o chhe, tyaa firastaa betthaa chhe, je bandaa duniyaa maan adharam karshe ane aavo satpanth chhe te nahee paallshe, te bandaane aa baavan gaattee maan betthel firastaa rokee raakhshe, te vaato hakeekatine sambhallaavel chhe.)

Shri satgur bheermaa ho vaachaa,
Peer sadardeen ho vaachaa.

(When people die and go to paradise, they will encounter 52 Gates wherein angels are present. Those creatures who have done unvirtuous acts and who will not have practised the Right Path, will be trapped by the angels in the 52 Gates. These matters have been announced to the seekers of truth (Haqiqatis)).

This is stated by Lord Brahmaa, the Honourable Divine True Guide.
This is stated by Peer Sadardeen.

Ghaatti 1

(Trann vakhatnee duaa gumaavnaar, gatmaan nahi aavnaarne attkaavnaaree gaattee.)

Paheli gaattee to vasmi jaanno,
Te gaattee vasmee pichhaanno.

Je maannas satpanthi hoy ne trann vakhat gamaave trann vakhat duaa nahi padde, gatmaanhe nahi aave, te paheli gaattee maan rokaai raheshe, tyaa firasto Asraafil bettho te gaattee maan bandaa ne roki raakhshe tarsyo bhukhyo tyaa bahu dukh saheshe. Cheto viraa cheti ne chaalo trann vakhat duaa tame kaa(n)e gamaavo.

Cheto veeraa chetine chaalo,
Trann vakhat duaa tame kaa(n)e gamaavo.

1st Gate.

(The Gate for losing three times of Dua and not attending Jamatkhana.)

Ghaatti 2

(Par naaree gaman karnaarne maatte gaattee.)

Biji gaattee parnaareeni jaanno,
Te gaattee doheli pichhaanno.

Je purush parnaari saathe chaalshe te biji gaattee maanhe rokaai raheshe, aagarr chaali nahi shake. Tyaa firasto Megh bettho te bandaa ne roki deshe, parnaari tame evi bhundi jaanno enne bande sat dharma gumaavyaa.

Vichaaro viraa cheti ne chaalo,
Satgur kahe so manthi paalo.

2nd Gate

(Gate for adulterous men.)

Gaattee 3

(Haree naa khottaa sam khaanaarne maatte gaattee)

Triji gaattee karnni kamaan ni jaanno,
Evi doheli gaattee pichhaanno.

Jem kamaan mathi teer chaale tem bandaa ne roj doddaave, tyaa firasto Adli bettho. Je bandaa haree naa khottaa sam khaae teno e gaattee ma utaaro thaashe.

Evun jaanni satpanthi ne sam khaavaa nahi,
Sam khaasho to rahesho rokaai.

3rd Gate

(Gate for taking false oath upon the Lord)

Gaattee 4

(Jutthun bolnaarne maatte gaattee)

Chothi gaattee chaar khaann ni jaanno,
Maahaa vasmi e ghaattee pichhaanno.

Tyaan firasto Mahaakaal bettho. Je satpanthi thaine jutthu bole, ditthaa vinaa je waat kahe te tyaan rokaai rahe, nito nit tene khaadaa ma ddubaavshe, evaa dukh tyaan vasmaan saheshe.

Evun jaanni ajaanniyun ma bolo,
Jutth taji ne saachaj bolo.

4th Gate

(Gate for the ones who lie.)

Gaattee 5

(Dharam kare tene vaarnaar ne maatte gaattee.)

Paanchmi gaattee to adharmi ni jaanno,
Sat kahi sahi parmaanno.

Je koi ahinyaa dharma kare tene kartaanj vaare te paanchmi ghaattee maathi nav sadhaare. Tyaan firasto Jigar jaanno. Dharam kartaa koi ne rakhe vaaro.

Te paanchmi gaattee maa raheshe rokaai,
Te saachu tyaan kari jaanno bhaai.

5th Gate

(Gate for the ones who prevent others from practising religion.)

Gaattee 6

(Laanch khaanaar moman ne maatte gaattee)

Chhatthi gaattee to ghanni doheli jaanno,
e gaattee to vasmi pichhaanno.

Naarabh firasto tyaan raheve, te maannas ne ghannu dukhaj deve. Moman thai jo laanchaj khaashe te chhatthi gaattee maanhe rokaashe.
Te chhatthi gaattee nu dukh evun chhe, nito nit kundd maanhe paaddshe. Tene aagarr chaaliyaa ni rajaa nahi jaddshe, tene Naarabh firasto nit utthi maare, moman te je aap vichaare ne saaheb dhiaave.

Moman thai ne jiv ne taare,
Pann moman laanch paarki til bhar na khaave.

6th Gate

(Gate for momins who accept bribes.)

Gaattee 7

(Haazar imaam-ne ochhun karee jaann-naarne maatte gaattee.)

Saat mi gaattee to be baaraa ni jaanno,
Jem ddungar vacche ek paann pichhaanno.

Aal Imam ne ochhun kari maanshe jeh, saatmi gaattee maan rokaai raheshe teh; nito nit te maaraj khaashe, je aal Imaam ne ochho kari maanshe.

Sampath hove tevo daanaj daie,
Nahi to saat ma gaattee maanhe maar khaai ne rokaai rahiye.

7th Gate

(Gate for the ones who consider Hazar Imam low in status.)

Ghaattee 8

(kanyaa daan khaaee janaarnaa maatte gaattee.)

Aatthmi gaattee to kanyaa daan ni jaanno,
e ghaattee tame vasmee pichhaanno.

Kanyaa daan je koi khaashe, aatthmi ghaattee maanhe te rokaai raheshe; Muur firasto bettho chhe jyaan atee dukh deshe maannas ne tyaan; kanyaa daan jenne duniyaa ma khaayaa, nito nit tenne dukhaj paayaa; aatthmi ghaattee maanhe ek sulaakh jaanno tyaan vaatt dojakh keree pichhaanno, uvaase dhunvaa dojakh naa aave, tenne thi bandaa barrtaan aave, kanyaa daan je koi duniyaa maa khaashe, te bandaa naa evaa haal havaal thaashe.

Satpanthi kun e kaam haraam jaanno,
Aatthmi gaattee evi doheli pichhaanno.

8th Gate

(Kanyaa daan is giving a girl in marriage.)

(Gate for the ones who give away their daughters in marriage in exchange for money)

Ghaattee 9

(Shukravaaree beej nahi raakhnaarne maatte gaattee.)

Navmi gaattee vasmee kahiye,
Te gaattee doheli maan kabhi na rahiye.

Te gaattee to ruknij jaanno, joog ukaar te gaattee nun naam pichhaanno, tyaan firasto Aageaani bettho, jeso roop firangi bettho. Je koi moman shukravaari beej raakhshe nahi pann beej shukravaari vrat moman nun sahi.

Je koi moman vrat nahi raakhshe,
Te to moman navmi gaattee maanhe rokaashe.

9th Gate

(Gate for the ones who do not observe the Shukravaaree Beej.)

Gaattee 10

(Ginaan dhiaan ochhun karee jaann-naarne sajaa.)

Dasmi gaattee maahaa doheli jaanno,
Jesi kaag ki chaanch pichhaanno.

Evi gaattee vasmee jaanno tyaan firasto Kalank bettho je koi moman pir potaanaa ne nahee maane, ginaan dhiyaan ochho kari jaannshe; pir nun upar nahi raakhshe, te tyaan dasmi gaattee maanhe rokaai raheshe vachan seer.

Moman te je ved ne paare vedaj maane,
Ved ne na maane te tyaan rokaai raheshe
ane maaraj khaashe.

10th Gate

(Punishment for the ones who consider Divine wisdom (Ginans) and contemplation as of less significance.)

Gaattee 11

(sharaab, tamaaku, vyaaj khaanaar maatte gaattee.)

Agyaar mi gaattee doheli jaanno,
e moman bhaai tame sahi karee pichhaanno.

Je moman thai ne gat ma nahi marre ane ginaan dhyaan no bhed nahi paave, sharaab vyaaj tamaaku khaave te e gaattee maanhe maahaa dukh paave, agyaar mi gaattee doheli jaanno, Jikar firasto tyaan bettho parmaanno, sharaabi, vyaaji, tamaaki ne maaraj deshe tene nito nit oondho ttaangshe jor tyaan kenun nahi chaale aarbi roope firasto maaraj maare moddhaan maanhe thi kaaddhe lohi ati dukh tenne thi hoy.

Sharaab, vyaaj bhaang tamaaku thi etaa dookh hoe.
Te tamo vichaari joe.

11th Gate

(Gate for the ones who consume alcohol, tobacco, and (excessive) interest.)

Gaattee 12

(Geenaan bole, bhagat kahevaay pann nahee paarrnaar maatte gaattee.)

Baar mi gaattee bahu vaanki jaanno,
Tyaan bahu daab diye barr thi parmaanno.

E gaattee te vasmee aap tyaan te raheshe jenne adham kidhaa paap, tyaan firasto Shakal bettho parmaanno haath maanhe tene khanjar jaanno, duniyaa maa je koi ginaanaj bole aape puro bhagat kilaave pote ginaan ni raah na paale te firastaa Shakal ne haathe thi ghannu dukhaj paave ane maar ghanno khaave.

12th Gate

(Gate for the ones who recite Ginans or who talk about Divine knowledge, but do not practise what they know.)

Gaattee 13

(Patel thaee naat ne ane gareebne dukh aapnaarne maattee gaattee.)

Termi gaattee vasmee jaanno,
te jevi talvaar ni dhaar pichhaanno.

Dhaare paaun vaddhaaee jaashe, vasmee gaattee evi thaashe. Tyaan firasto Tayyab bettho, je moman thaine patel kahevaashe, haakmi kero jor dekhaadde, naat jaat ne dukhaj aale, gareeb gurbaani dayaa na paarre, tene termi gaattee maa raakhshe, nito nit talvaar ni dhaar upar chalaavshe, evun jaanni man maa beek aanno, termi gaattee evi doheli pichhaanno.

Moman thaine dayaa na laave,
te tyaan evaa dookh paave.

13th Gate

(Gate for the ones who hold authority and responsibility and abuse them through inflicting suffering upon the poor and those of the lower chaste.)

Gaattee 14

(Vajan maan ochhun denaar vepaareene maatte gaattee.)

Chaudmi gaattee to evi vashmi jaanno,
Ginaan dhyaan ni vaat pichhaanno.

Tyaan firastoMakad vashe. Teni Jibhiyaa motti hashe, Daantu saathe te karddi leshe, duniyaa ma jenne vepaaraj kidhaa, tolaa maap ochhaa karine ochhaa didhaa, maap ochho moman bhaai nav kije, khottun boline ochhun na dije, je koi khottun boline ochhun deshe, te chaudmi gaattee ma maaraj khaashe, nito nit teni jibh daantun saath karddaavshe, evu jaanni ne ochhun nav dije.

Ane moman thaine khottun mat boljo,
Nahee to ghannun dookh paamsho.

14th Gate.

(Gate for the ones who cheat in business.)

Gaattee 15

(kriddaa karvaa baad naavaanee aarras karnaarne maatte gaattee.)

Pandarmi gaatti vasmi kahie;
Traagddaa jevi jinni jaanno;

Purush naari ni te gaatti pichhaanno, purush naari potaa maan besi ramat karyaa hasi, potpotaamaan bolyaa vaanni, naayaa dhoyaa ni aarras kidhi jaanni, pandarmi gaatti maanhe rokaannaa te paape, jenne dharam nahi raakhyo, aape, tyaan firasto Shaafi bettho, je koi moman naayaa dhoyaa ni aarras karse tene tyaan trann dahaadaa bhukhyo raakhshe;

Evun jaannine naavaa dhovaa ni aarras karsho to tyaan evaa dukh paamsho

15th Gate

(Gate for the ones who after playing sports, are lazy to take a shower or a bath.)

Gaattee 16

(gat gangaa ne ochhun karee jaann naarne maattee gaattee.)

Sorrmi gaatti to suinaa naakaa jevi saankddi jaanno;
E gaatti to bahu vasmi pichhaanno;

Je moman thai gat gangaa maan paap utraave, fari gat ni vaat nahi paarre, gat gangaa ne ochhun kari maane jeh, sorrmi gaatti maan rokaai raheshe teh, tyaan firasto Adaas fari bettho, te besi tyaan karshe pukaar jenne gat maan besi paap utraavyaan paachhaa farine bijaa kidhaa tene tyaan firasto tanni baandhshe, mokam tyaan maaraj deshe;

Moman thaine gat ne nahi maanshe;
Te sorrmi gaatti maanhe rokaai raheshe

16th Gate

(Gate for the ones who regard attending Jamatkhanas as insignificant.)

Gaattee 17

(moman ne dukh denaar, paarkun potaanun karee lenaar maattee gaattee.)

Satarmi gaatti maahaa vasmi kahie;
E gaatti ni katthannai no to paar na laie;

Jenne duniyaa maan moman ne dukhaj didhun paarkun jaanni potaanun kidhun, insaaf man maan kidho nahi, te rokaashe satarmi gaatti maahi, tyaan firasto Adal bettho, te bandaa nun adal karshe, ane puchhshe je tame duniyaa maan moman ne bahu dukhaj detaa;

Paarkaa maal saarun Saaheb nun sukraanun nav kartaa;
Te saarun satarmi gaatti maanhe rokaai rahetaa

17th Gate

(Gate for the ones who inflict suffering upon momins and who usurp others' property.)

Gaattee 18

(ben-no maal khaanaarne maatte gaattee.)

Addhaarmi gaatti bahu unchi jaanno;
Saat gaau maanhe chaddhaau pichhaanno;

Je koi duniyaa maanhe potaani ben no maalaj khaashe, te tyaan addhaarmi gaatti maanhe rokaai reshe, moman thaine potaani ben no maalaj khaashe, te bandaa ne nito nit gaatti maanhe uncho chaddaavshe, te bando tyaan chaddto aandhrro thaashe, tyaan firasto Mekaan bettho, te maaraj deshe ne upar chaddaavshe, je koi moman thaine ben no maalaj khaashe te jiv tyaan rokaashe;

Mahaadan sudhi maaraj khaashe;
Evun jaanni maal ben no ma khaajo

18th Gate

(Gate for the ones who consume or use their sisters' property.)

Gaattee 19

(maataa pitaane dukh vanaarne maatte gaattee.)

Ognnismi gaatti to doheli jaanno, tyaan firasto Jabar parmaanno, nitonit utthi tene upar chalaave, je koi duniyaa maan moman hove, maat pitaane dubhaavto reve, je koi maataa pitaa naa hak maan nahi raheshe, tene ognnismi gaatti maanhe utaaro deshe;

Evun jaannine vichaari chaalo;
Maat pitaane dukhaj ma aalo

19th Gate

(Gate for the ones who inflict suffering upon their parents.)

Gaattee 20
(daan denaar ne naa paaddnaar maatte gaattee)

Vismi gaatti sartol ni jaanno;
Jem traajvaa tolaa ni kapaann baandhi parmaanno;

Vismi gaatti bahu doheli pichhaanno, tyaan firasto Adal bettho jaanno, jenne duniyaa maanhe daanaj kidhaan, tene daan detaa jenne naa haa kidhaa, tene tyaan ghanno dukh thaashe, vismi gaatti maanhe te rokaashe;

Uncho nahi chaddshe lagaar;
Ane vismi gaatti maanhe khaashe maar

20th Gate

(Gate for the ones who prevent others from giving charity.)

Gaattee 21

(jeev halaal karnaar maatte gaattee)

Ekvismi gaatti doheli jaanno;
Te maahaa vikatt parmaanno;

Jem aalaa chaamddo maanhe telaj nahi, te chaamddo suko kevaaeshe sahi, je moman jiv halaalaj kare, tene e gaatti maanhe utaare sukaa chaamddaa maanhe vittshe, nito nit evaa havaalaj thaashe;

Moman bhaai e jiv maarvo nahi;
Ne kiyaa jibh halaav vi nahi

21st Gate

(Gate for the ones who commit murder.)

Gaattee 22

(moman thaee jibh ghanni halaav naar, saarun narsun bolnaar maatte gaattee)

Baavismi gaatti to evi jaanno;
Jevaa kuvaa no kinaaro;

Teto maahaa sakhat dise, tyaan jiv no kinaaraa upar utaaro thashe, tyaan firasto Rahemtalaa bettho te jiv ne nito nit kuvaa maan naakhshe, je jiv duniyaa maanhe moman kilaave moman thaine jibh ghanni halaave, kene saaru narsun boltaan laaj na aave, par puntthe besi ne nindaa kare, bijaa ne karaave, man maanhe Saaheb ni beek na laave, undhe kuvaane kinaare utaaro paave, moman ne e kaam karvaa nahin, e kaam karshe te jiv naa to evaa haak thashe tene malaaek jaali bettho hashe;

Nitonit kuvaa maanhe ddubki devraavshe;
Moman ne to e kaam na joie

22nd Gate

(Gate for those who move their tongues a great deal, speaking about good and bad.)

Gaattee 23

(ginaan sunnee nahi paarrnaar maatte gaattee)

Trevismi gaatti to evi jaanno;
Jevo suko laakddo pichhaanno;

E gaatti to evi kahie maahaa vasmi e gaatti kahie, tyaan firasto Ebraar rahe chhe, je moman thaine gat maanhe aave, gat maanhe ginaan sunnee ne paarre nahi;

Tene to tyaan suke laakdde besaadde;
Baraabar kari maar devraave

23rd Gate

(Gate for the ones who having heard Divine wisdom (Ginans), do not practise it.)

Gaattee 24

(moman thaee jogi jateene maan-naar maatte gaattee.)

Chovismi gaatti maahaa vasmi kahie;
Jem nirnaa kundd maanhe avtaar laie;

Nirnaa kundd jevi vaattaj kahie, chaaltaa chaaltaa kundd maanhej rahie, tyaan firasto Visvaas rahe chhe, te firasto aage jogi hato jog maarge ati chintaa karto, te kaarann e gaatti maan avataaraj dhariyo, te firasto e tthaamaj rahe chhe, te maatte je koi moman thaine duniyaa maanhe jogi jatine maanshe, te to chovismi gaatti maanhe rokaai raheshe tene tyaan nirnaa kundd maanhe savaa por sudhi nitonit ddubaavshe, moman thaine potaano dharm meli chaare charbatte jaashe;

Jogi jangmi upar bhaavaj raakhe;
Tene tyaan evaan dukhaj thaashe

24th Gate

(Gate for the ones who having become momins, follow other ascetics and Jain mendicants.)

Gaattee 25

(moman thaee josh jovraavnaar ne maatte gaattee.)

Pachismi gaatti to maahaa doheli jaanno;
Jevi vaatt kaach keri jaanno;

Tyaan firasto Kaafar rahe chhe, aagal te bhiraamann hato, ttipnnaa joi ne javaab deto, sarve maannas nun te ttipann maan juttho josh joto te kaarann Kaafar naamaj dharyun, tene e gaatti upar raakhyo, te maatte duniyaa maanhe moman thaine josh jove jovraave, e jiv ne e gaatti maan rokshe, ne firasto Kaafar nitonit kaach maan feraave maar ghanni devraavshe, te maatte je moman thaine ginaan shaastra man maan ochho kari jaane, josh upar priti raakhe;

Te jiv ghanno dukhi thaashe;
Te maatte ginaan ochho kari maanvo nahi

25th Gate

(Gate for the ones who engage in fortune telling.)

Gaattee 26

(moman thaee zer daee maare agar tarvaarthee maare tene maatte gaattee.)

Chhavismi gaatti jevi Loddhaani bhint jaanno;
Te bhint ne rukni dhaar pichhaanno;

Te gaatti evi vasmi jaanno, savaa gaau maanhe te pichhaanno, tyaan firasto Hukmi bettho, tene tyaan utaaro kahie je koi duniyaa maanhe moman thaine jer daee ne ke tarvaar thi maare te moman te gaatti maan rokaai reshe, ati dukh tyaan saheshe;

Evo jaanni ma karjo evaa kaam;
Nahi to evo paamsho tthaam

26th Gate

(Gate for the ones who having become momins (believers), kill others either through poisoning or using a sword.)

Gaattee 27

(vaattpaaddu moman ne maatte gaattee.)

Sataavismi gaatti ghanni doheli jaanno;
Te gaatti bahu vikatt pichhaanno;

E gaatti jevo sarddo kahie, ek kore rakat vahe chhe, ek kore peet vahe chhe, te vacche to serddo kahie, te gaatti maan firasto Maksad rahe chhe, duniyaa maan moman thai je vaatt paadde, lok luntti ne pote khaashe, te jiv ne tyaan utaaro deshe, tene to firasto nitonit rakat peet pivraavshe, evaa havaal thaashe, ane aagarr pann ghanno dukh thaashe, moman ne evun kaam karvun na joie;

Je be bhav maan laaj gamaavie,
ane Guru ne lajaavie ethi to na janmyaa te bhalaare bhaai

27th Gate

(Gate for the highway robbers.)
Gaattee 28

(koine dukhaavnaar maatte gaattee)

Atthaavismi gaatti jem paanni kahie;
Cho dhaare jem paanni vaheto jaave;

Tyaan firasto Chakar raheve, te firasto bahu kaalo kahie, je moman thaine kene dubhaave te nitonit tyaan dukh saheshe te paape karine tyaan rokaashe;

Paanni vahetaa maanhe savaa por ddubaavshe;
Evu jaannine evun kaam karvun nahi

28th Gate

(Gate for the ones who hurt others.)

Gaattee 29

(deekareene maarnaar tathaa khottee aall chaddaavnaar maatte gaattee)

Oganntrismi gaatti doheli jaanno;
Nitonit tyaan baraf varse chhe;

Hemaalaa jevi te gaatti jaanno, tyaan firasto Gagiyaat bettho, te firasto ghanno kathann jaanno, je koi moman thaee dikrine maare, dikri upar bad chaddaave, te tyaan rokaai reshe, baraf maan nitonit ttaaddhe mare, nit savaa por baraf maan raakhshe;

Te firastaa ne maher nahin aavshe;
Te maatte moman bhaai e kaam karvun nahi

29th Gate

(Gate for the ones who beat up their daughters and falsely blame others.)

Gaattee 30

(mukhee thaeene kriyaa nahi paarrnaar maatte gaattee.)

Trismi gaatti Meru parvat hetthe jaanno;
Pathar keri te gaatti kahie;

Te pathar dhaar talvaar jevi jaanno, maathe beste vaddhaai jaave, tyaan firasto Jagiyaat bettho, te maahaa barrvant kahie, duniyaa maan je moman kahie, Mukhi thaine jumlaa maan bese, man maan kaa(n)i shak laave Saaheb naa maal ni beek nahi raakhe, duvaa vakhat ttaanne khaane na jaave, ne man maan jaanne je ame chhuttaa, te maatte e Mukhi ne te gaatti maanhe utaaro deshe, pathar ni dhaar upare besaaddshe, tyaan Mukhi naa haath baandhshe, nilaadd upar ttiko kaare deshe, evaa havaal tyaan Mukhi naa thaashe, mahaadan sudhi tyaan heraan thaashe, sunno momano je Mukhi thaine Shaah no maal khaashe ane khaanaa maan aavi duaa vakhat nahi kare te Mukhi naa evaa havaal thaashe

E munivar bhaai chetine chaaljo;
Evo mankho nahi aave vaaro vaar

30th Gate

Gate for the ones who becoming Mukhis do not perform the ceremonies (Having doubts about Hazar Imam, not coming to Jamatkhana at dua time and not looking after Kaarsaaji).

Gaattee 31

(sukatnee par hej nahi raakhnaar tathaa par purush saathe preet raakhnaar stree maatte gaattee)

Ekatrismi gaatti doheli kahie;
Jevi kosh ni gareddi farti jaave;

Tevi gaatti farti raheve jevi charkhi kahie, te maahaa vasmi kahie, tyaan firasto Jognni raheve, teto Chosatth jognni no sardaar kahiye, je stri moman ni kahie, te naayaa dhoyaa ni je chaturaai nahi raakhshe, sutaf paanch daaddaa nun kahiye, te sutaf ni parej nahi raakhe ane potaano purush meline bijaa saathe prit baandhshe te stri ne ekatrismi gaatti maanhe roki raakhshe, tene nito nit charkhie feraavi savaa pahor sudhi maar deshe, evaa havaal mahaadan sudhi thaashe, te maatte stri ne sutaf ni parej raakhvi tathaa par purush ne baandhav kari jaanno, je stri e kiriyaa nahi paalshe;

Tenaa to evaa havaal thaashe;
Ghanni dukhyaari thaase

31st Gate

(Gate for the women who do not keep their abstinence vows and have illicit relationship with other men.)

Gaattee 32

(kaache maase baalak paaddnaar maatte gaattee.)

Batrismi gaatti mahaa vasmi jaanno;
Stri kero girbhavaas pichhaanno;

Girbhavaas naa dukh jevi te gaatti doheli jaanno, tyaan firasto Halkaa bettho, je moman thaine kene baalak pett maanthi kaache maase paadde, te e gaatti maanhe rokaai raheshe, te savaa pahor sudhi baalak ni ghodde girbhavaas nun dukh e gaatti maanhe bhogave;

Je koi maannas moman thaine evaa kaam karse;
Te tyaan evaa dukh paamse

32nd Gate

(Gate for the ones who perform abortion.)

Gaattee 33

(jamaat no motto maannas thaee gareebne dubhavnaar maatte gaattee.)

Tetrismi gaatti mahaa ruddi dekhaae;
Jem bajaar maanhe dukaanun vakhaar apaar kahie;

Aadam jaat tyaan koi nav laie, maal maanhe ghar bharyaa jaanno, ujadd gaam te gaatti parmaanno, tyaan firasto Shafi Shafi kahiye, duniyaa maanhe je gharddo kahevaay, ane vaaras thaine gat maanhe motto thaine bettho, motto kevaay, khilaat haajar jomaa ni pahere, gat maanhe aavi ne kubudhi raakhi ne garib ne maare, haajar Imaam nun farmaan nahi maane, te vradh ne to e gaatti maanhe vaaso deshe, te maal sarve joshe, pann firasto maanhethi khaavaa nahi deshe, tyaare te bando bhukhe marto pukaar karshe, tene firasto diaanni bajaare laine bhukhe maarshe, te bando tyaan tobaa tobaa karshe, haath thi gai vakhat te fari haath nahi aave, te maatte vaaras thaine haajar jomaa nun farmaan nahi maane, hake nahi chaale, ane maannas upar julam karshe, te e jaagyaa maanhe raheshe, te maatte dayaa raakhie;

Kene garib gurbaa ne dubhaaviye nahi;
Nahi to e gaatti maanhe rokaai raheshe

33rd Gate

(Gate for the ones who becoming leaders of the Jamaat, undermine the poor.)

Gaattee 34

(neeyaaj pee kaankann bandhaavee tenee laaj nahi jaarravnaar maatte gaattee)

Chotrishmi gaatti jevi bhaadarvaa keri jaanno;
Jevaa vaadrraa bharyaa aave parmaanno

Kaarraa ujlaa vaadrraa thaave, tyaan firasto Magar rahe chhe, je koi moman duniyaa maanhe niyaaj peese, kaankann bandhaavse, farine dharam niyam ni kaankann ni te laaj nahi raakhe, vadhto bole paap, dharam ni surtaa nahi raakhe, te bando raat divas andhaaraa maanhe raheshe, moman thaine dharam karam ni orrkhaann nahi raakhe;

Te jiv e gaatti maanhe rahese;
Ne andhaaraa maanhe rahese

34th Gate

(Gate for the ones who having partaken of Holy water (Niyaaj), do not maintain and retain it's dignity and respect.)

Gaattee 35

(maarag chhoddee undhe maarge (umaarge) chaalnaar maatte gaattee)

Paantrismi gaatti jem vaaraa ni dhaar jevi jaanno;
Evi gaatti doheli pichhaanno;

Tyaan firasto Vimar bettho, te firasto mahaa vasmun kahie, duniyaa maanhe je moman kahiye, te maartaa chhoddi ku maarag chaale, te tyaan rokaai raheshe, tene firasto nitonit savaa por sudhi dukh deshe, e vaaraa ni dhaar upar panth karaavshe, te jo chaaltaa khaai maanhe padde to saap tathaa vichhi kardde, ane sat vagar vaaraa ni dhaar upar chaddaay pann nahi, te maatte je moman satpanthi thaine satpanth meli bijaa panth maanhe chaale;

Tenaa evaa havaal thaashe;
Te maatte cheti chaalo e viraa bhaai

35th Gate

(Gate for the ones who abandon the (Right) Path and proceed along wrong paths.)

Gaattee 36
(satpanthi thaee gat gangaa maan nahi aavnaar maatte gaattee)

Chhatrismi gaatti to agan ni jaanno;
Agan ni chaal aakaash thi aave;

Te sahi parmaanno, evi gaatti doheli pichhaanno, tyaan firasto Joti raheve, bahu jom te firastaa ne keve, gaddiye gaddiye lai ne agni maanhe gaanle, te firastaa ne maher nahi aave, je koi satpanthi moman kilaave, gat gangaa maanhe kaa(n)ie nahi aave, te to e gaatti maanhe rokaashe, tene nitonit agni maanhe baarre, moman thaine dharam thaanake nahi aave, gat gangaa naa darshan nahi kare;

Te tyaan evaa dukh paamshe;
Te maatte viraa bhaai tame cheti ne chaalo

36th Gate

(Gate for the ones who becoming "satpanthis" (followers of right path), do not attend Jamatkhanas.)

Gaattee 37

(jeev hinsaa karnaar maatte gaattee.)

Saaddatrismi gaatti to evi jaanno;
Raati loi loi jevi pichhaanno;

Te saaddaa trann gaau maanhe vaheti nadi pichhaanno, tyaan firasto Khudi bettho, te gunehgaar jiv ne rakat ni nadi maanhe ddubaavtaa maher nahi aanne, te maatte je koi moman duniyaa maanhe jiv hinsaa karshe;

Te tyaan evaa dukh paamshe;
Bhaai tenne karine cheti ne chaalo

37th Gate

(Gate for the ones who commit suicide.)

Gaattee 38

(dasond detaan man vinnaashnaar tathaa dasond puree nahee denaar maatte gaattee.)

Aaddatrismi gaatti to mahaa vasmi;
Jem dariyaa jal bharyaa apaar;

Te dariyaa maanhe jahaaj jaanno, te jahaaj maanhe je koi chaddyaa, paanni an-n vinaa te bhukhe muvaa tyaan firasto Sukhe Sukhaaddi raheve, je koi moman duniyaa maanhe dasond detaa man vinnaashe puri dasond je nahi deshe, tene e jahaaj maanhe chaddaavshe, te jahaaj ne aasmaan maanhe lai jaay paachho aavi ne hetthe pachhaadde, ne ati ghannaa dukh deve, te maatte je koi moman dasond puri nahi deshe, te bandaa naa evaa havaal thaashe, evun jaanni tame dasond ma bhaangjo, aa duniyaa to chaar din no rang chhe, duniyaa ni maayaa mitthi kari ne aakhrat no hak bhaangsho maa(n);

Je raahaa Pire potaane bataavi chhe;
Te maanhe hushiyaar rahejo

38th Gate

(Gate for the ones who hesitate to submit Dasond or do not submit it in full.)

Gaattee 39

(haazar jomaane ochhun karee jaann-naar maatte gaattee)

Ogannchaalismi gaatti to evi jaanno;
Maahaa vasmi te gaatti pichhaanno;

Jevo barrto kundd agan no kahie, maarge maarge barrto dekhiye, tyaan firasto Kalehar raheve, mahaa bhunddo te firasto kahie, je duniyaa maanhe moman thaine haajar jomaa ne ochhun jaannshe, te e gaatti maanhe nitonit barrto raheve, je moman Saaheb haajar jomaa ne maannas kari jaannshe, te bando tyaan evaa dukh paamshe, e bhaai tame haajar jomaa ne kaa(n)i pann ochho kari maansho nahi;

Je jiv ochho kari jaannshe;
Tene evaa dukh thaashe

39th Gate

(Gate for the ones who regard Hazar Imam as low in status or equate him to a human being.)

Gaattee 40

(Noor vakhat gumaavnaar maatte gaattee)

Chaalismi gaatti naag fann ni jaanno;
Jevo naag sansaar maanhe kahiye;

Tevi gaatti ej jaanno, tyaan firasto Gaalab raheve, Gaalab firasto barrvant bahu kahiye, je koi moman duniyaa maanhe Noor vakhat gumaavshe, Noor ne ttaanne jaagshe nahi, nachint thaine sui raheshe, tenun jivtar fokatt kahie;

Te jiv ne tyaan sarap dukhaj deshe;
Tenne karine vakhat verraa na chukie bhaai

40th Gate

(Gate for the ones who miss or neglect the time of enlightenment.)

Gaattee 41

(jeev no tathaa haaddno vepaar karnaar moman maatte gaattee.)

Ektaalismi gaatti to ati doheli jaanno;
Chunaanaa khuraa jevi pichhaanno;

Jem raat din khuraa paak sahi, tevi gaatti doheli kahie sahi, tyaan firasto Naktto raheve, tene naak nahire bhaai, tenun naam to Naktto kahie te firasto mahaa dohelo kahiye, te firastaa ne dayaa nahi aave, je koi duniyaa maanhe moman kahevaay, jiv ne lahine vakro kare, tene to nitonit chunaanaa khuraa maanhe baarrse, te bando tyaan tobaa tobaa karshe, tenne karine viraa bhaai chetine chaalo;

Haadd vakro karso maa;
Nahi to tame tyaan evaa dukh paamsho sahi

41st Gate

(Gate for the ones who engage in the trade of lives and bones.)

Gaattee 42

(naadd vash nahee raakhnaar maatte gaattee)

Betaalismi gaatti evi vasmi jaanno;
Maahaa doheli e gaatti parmaanno;

Tyaan firasto Subh rahe chhe, te firasto ek aankhe kaanno chhe, te maatte je koi moman duniyaa maanhe potaani naadd vash nahi raakhe te e gaatti maanhe raheshe, te gaatti loddhaani kahie, te Saaheb naa farmaane karine roj jagto jevi tapshe, te upar bandaa ne nitonit chalaavshe;

Te maatte potaani naadd vash raakho re bhaai

42nd Gate

(Gate for the ones who do not control their nervous system (i.e are agitated and restless).)

Gaattee 43

(paarko hak bhaangnaar maatte gaattee)

Tentaalismi gaatti ghanni doheli jaanno;
Jem kunbhaar naa ghar ni niaai pichhaanno;

Chodhaare jem laagti aave jaanno, evi gaatti doheli pichhaanno, tyaan firasto Isab raheve, te firasto bahu kaaro jaanno, jene varrge tene na mele, moman thaine paarko maal luntte, jenaa paasethi li-e tene paachho nahi aape, man maanhe bhraant bahu raakhe, te maatte je paarko hak bhaange, te bandaa ne to tyaan utaaro deshe;

Tene nitonit te nibhaaddaa maan baarrse;
Tenne kari viraa bhaai chetine chaalo

43th Gate

(Gate for the ones who break or violate others' rights.)

Gaattee 44

(avtaar paatra no hak nahee aapnaar maatte gaattee)

Chumaalismi gaatti ghanni vasmi jaanno;
Aasmaan najik te gaatti pichhaanno;

Te gaatti maanhe paanni nahi, tyaan to choki Khudaaeke raheve, je moman duniyaa maan Hazar Imaam ne dekhi ne e Saaheb avtaar paatra no hak nahi aapshe, te moman e gaatti maanhe raheshe, te tyaan tarsyo bhukhyo bahu dukh saheshe;

Te maatte vichaari ne cheti chaalo;
Nahi to evaa dukh paamsho

44th Gate

(Gate for the ones who do not submit the right of the manifestation (i.e Imam of the time).)

Gaattee 45

(paanni nee pujaa karnaar moman maatte gaattee.)

Pistaalismi gaatti vetaranni nadi jevi kahie, te nadi maanhethi koi nikrri aave nahi, tyaan firasto Parkaashi raheve;

Je moman duniyaa maan paanni ni poojaa karshe;
Tene firasto nitonit e nadi maan ddubaavshe

45th Gate

(Gate for the momins who worship water.)

Gaattee 46

(naag ne maan-naar moman maatte gaattee)

Chhetaalismi gaatti e jaanno;
Vetaranni nadi naa paddkhaa maan pichhaanno;

Jem kher naa laakaddaa nu jangal kahie, tyaan firasto Naagkesar rahe chhe, je moman duniyaa maanhe naag ne maanshe, naag ni poojaa karshe, tene e gaatti maanhe utaaro deshe, te bandaa ne naag diaanni dukh deshe;

Tenne kari viraa bhaai cheti chaalo;
Nahi to evaa dukh paamsho

46th Gate

(Gate for the momins who worship snakes.)

Gaattee 47

(paarko haraam maal khaanaar maatte gaattee)

Suddtaalismi gaatti bahu vasmi jaanno;
Jevaa kaatth sual pichhaanno;

Je moman duniyaa maanhe koi ne haraam maal khaashe, naat no ke parnaate no khaashe, tene tyaan utaaro deshe, te jevo surel kaatth nu laakddun tevaa bandaa naa havaal thaashe, te maatte vichaari chaaljo;

Paarko maal koi ma vaaparjo;
Aagal to evaa dukh chhe bhaai

47th Gate

(Gate for the ones who consume and use others' property illegally.)

Gaattee 48

(koi ni ben dikri varaav-vaa maan laanch khaanaar moman maatte gaattee.)

Addtaalismi gaatti to bahu vasmi jaanno;
Jem paanni vahe chhe suar parmaanno;

Te paanni maanhe suar jevaa jaanvar vahe chhe, bijaa jiv teno ant nahi paar, te jiv naa moddhaan jevaa suar jaanno, tyaan firasto Kaal Kamni raheve, te firasto jiv ne savaa pahor sudhi paanni maan borrshe, tene suar ati dukh deshe, te maatte je moman paarki dikri tathaa ben no vivaah karshe, te maanhe pote laanch khaai ne dukh maanhe naakhshe, te tyaan ati dukh aapshe;

Tene firasto savaa pahor nitya,
Paanni maanhe ddubaavshe te maatte vichaari cheti chaalo

48th Gate

(Gate for the ones who accept bribes for performing betrothal of others' daughters or sisters.)

Gaattee 49

(nur vakhat maan gaafal rahenaar maatte gaattee)

Ogannpachaasmi gaatti vasmi jaanno;
Te pelaa aasmaan maanhe jaanno;

Tyaan firasto Farmaani raheve, tyaan suraj ni garmi bahu laage, te maatte Gur nun vachan chhe je khatt ghaddi Noor ni chhe te je moman paalshe nahi;

Te jiv e gaatti maanhe rokaashe;
Te maatte vichaari chetine chaalo

49th Gate

(Gate for the ones who remain negligent or ignorant at the time of enlightenment.)

Gaattee 50

(murshid ni shikhaamann nahee maan naar maattee gaattee)

Pachaasmi gaatti mahaa vikatt jaanno;
Bije aasmaane te pichhaanno;

Tyaan Chandramaa chhe, tene jamnne paddkhe andhkaar chhe, firasto Chandarfaraa chhe, duniyaa maanhe je Satguru chhe te Haajar Imaam ni shanaakhat ni shikhaamann potaa naa murid ne dee-e chhe te shikhaamann je murid letaa nathi;

Te tyaan andhkaar maanhe rokaashe;
Maatte cheti chaalo bhaai

50th Gate

(Gate for the ones who do not accept the teachings of the Guide (Mursheed).)

Gaattee 51

(peer thaeene raah nahi dekhaaddnaar maatte gaattee)

Ekaavanmi gaatti to trije aasmaane jaanno;
Jyaan thi Kutras malaayek paachhaa varryaa chhe;

Duniyaa prakaashi betthaa pann aagarr nahi potaa maatte bujrag thai Pir thaine raah nahi dekhaadde tene e tthaame besaaddshe;

Jyaan thi malaayek tthaalaa varryaa te tthaam khaali chhe;
Te Pir ne tyaan besaaddshe

51st Gate

(Gate for the ones who becoming Peers do not show the Path to others.)

Gaattee 52

(hakikati moman maatte gaattee)

Baavan mi gaattee e veeraa bhaai te chothe aasmaane chhe;
Jyaan maarag chaar chhe;

pelo maarg to vaikuntth no jaanno, bijo maarg to dojak ne jaanno, trijo maarg to duniyaa no jaanno, chotho maarag to huraa no jaanno, tyaan huraao ramjam karti aave, Noor naa kancholaa saathe laave, baavan mi gaatti evi saheli chhe; je moman sat dharam ne khameaa karshe vadhto nahi bolshe, tene tyaan besaaddshe, tyaa firasto Jabraail bettho chhe te moman ne nyaamat aalshe, evaa sukh ghannaa deshe, bhanne peer sadardeen duniyaa maanhe jo evi kriyaa paarrshe;

e moman bhaai evaa thaine chaalsho;
to gat jumlaa ni jodde thaine amraapuree paamsho.

52nd Gate

(Gate for the Hakikati momins (believers of truth).)

The 52nd Gate is at the fourth heaven. It has four stages; first stage is of paradise, the second is of hell, the third is of the world, and the fourth is of the angels. There the angels approach the souls in playful manner bringing along with them the vessels of light. 52nd gate is of such ease and comfort. A believer, who proceeds along the True Religion, is patient and does not speak a great deal, will be seated there. There the angel Jabraail is present and will grant bounties to the believer. He will grant such abundant peace - Peer Sadardeen teaches if you perform such deeds in this world.

O believer brothers, if you proceed in this manner, then through the grace or company of the Gat, you will attain paradise.

Source: 
Heritage Society Collection


Back to top